Registrácia  Zabudnuté heslo

Prihlasovacie meno alebo email:
Prihlasovacie heslo:

Katódová protikorózna ochrana | Ponuka a služby

 Projektovanie

 1. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti aktívnej PKO
 2. vypracovanie odborných posudkov a stanovísk v problematike katódovej ochrany (KAO)
        - ku projektom KAO
        - k zariadeniam, materiálom a realizovaným stavbám KAO
        - ku skúšobnej prevádzke a prevádzkovaniu stavieb KAO vrátane PKO miestnych plynovodných sietí
        - ku vonkajšej koróznej diagnostike diaľkových potrubí, atď.
 3. vykonávanie základných, dodatočných a kontrolných koróznych prieskumov
  1. zisťovanie stavu pasívnej ochrany (izolácie),
  2. zisťovanie interferencií, zdrojov bludných prúdov a návrh na ich odstránenie,
  3. určenie optimálneho miesta elektrických polarizovaných drenáží (EPD), 
  4. stanovenie rozsahu korózneho napadnutia skúšobnými kupónmi,
  5. zistenie agresivity prostredia,
  6. meranie zdanlivého merného odporu pôdy, meranie pH
  7. meranie jednosmerného prúdového poľa v zemi
 4. projektovanie aktívnej PKO na miestnych i diaľkovodných potrubných i iných rozvodoch, v súlade s platnými normami EN, STN, PTN a inými predpismi:
  1. plyn,
  2. voda,
  3. ropa,
  4. telekomunkačné káble,
  5. iné inžinierske siete
   

 Stavebná činnosť

 1. stavebný dozor na stavbách aktívnej PKO – odborný dohľad so zárukou kvality realizovanej stavby z hľadiska PKO, stavebnej i elektrickej časti
 2. realizácia nových stavieb KAO (SKAO, EPD, saturáží, ...) a výstavba objektov PKO (KVO, PO, ...) „na kľúč“ alebo rekonštrukcie takýchto stavieb a ich uvedenie do prevádzky v súlade s platnými normami a predpismi
 3. vykonanie skúšobnej prevádzky systémov KAO vrátane ich doregulovania
        - vyhodnotenie účinnosti zariadení KAO na VTL i miestnych plynovodných sieťach, 
        - vyhodnotenie intreferencií s cudzími podzemnými objektami,
        - vyhotovenie potenciálových diagramov,
        - návrh doporučení, atď.
 4. optimalizácia režimu KAO na trase produktovodu
        - doregulovanie nového i existujúceho systému
        - zistenie miest kritických bodov
        - riešenie prekrytia dosahu SKAO pri výpadku niektorej z nich
        - komplexné posúdenie účinnosti KAO na trase a pod.
   

 Servis a údržba

 1. východiskové a pravidelné revízie elektrických zariadení a SKAO
 2. periodická údržba, kontrola a prevádzkovanie systémov a zariadení PKO (SKAO, EPD, saturáží, kontrolných objektov PKO, ... ) podľa platných STN, PTN a vnútropodnikových predpisov vlastníka (na základe zmluvy)
picleftrightclose